Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn một giới thiệu ngắn gọn về chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ em.

Nó sẽ giải quyết các vấn đề xung quanh việc chăm sóc giảm nhẹ là gì, trẻ em cần chăm sóc giảm nhẹ, sự khác biệt giữa người lớn và chăm sóc giảm nhẹ của trẻ em và tình hình chăm sóc giảm nhẹ của trẻ em trên toàn cầu.